Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

Onder begroting wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2. Afwijkende voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor alle begrotingen, overeenkomsten en leveringen van de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard. Voor zover opdrachtnemer bij levering van producten en diensten onderhavig is aan leveringsvoorwaarden van haar leveranciers gelden deze onverlet ook voor opdrachtgever. In het geval van levering van grafische producties gelden naast deze leveringsvoorwaarden altijd de ‘Leveringsvoorwaarden voor de Grafische industrie’, welke op aanvraag worden toegezonden. Voor zover onderhavige leveringsvoorwaarden van Dreamlab strijdig zijn met leveringsvoorwaarden waarnaar wordt verwezen, gelden onderhavige leveringsvoorwaarden als leidend.

Artikel 3. Begrotingen
Alle begrotingen zijn vrijblijvend, tenzij in de begroting zelf anders is vermeld. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een begroting aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een begroting voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
Begrotingen van opdrachtnemer zijn mogelijk voor een belangrijk deel gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van werkzaamheden van opdrachtnemer heeft verstrekt. De geoffreerde adviesopdrachten hebben in principe het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, waarbij het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
Overschrijdingen van begrotingen worden besproken en indien akkoord doorbelast aan de opdrachtgever. Overschrijdingen van begrotingen als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden gelden niet als overschrijding. Ook niet als die voorwaarden niet apart in een begroting zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan – voor zover daarmee in overeenstemming – van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

Artikel 4. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door opdrachtgever
Om de uitvoering van door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die medewerkers van opdrachtnemer nodig hebben.
Ook voor wat betreft de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn, geldt dat opdrachtgever deze tijdig en volgens afgesproken perioden beschikbaar stelt.
Als opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft opdrachtgever op zijn locatie aan opdrachtnemer kosteloos het reëel benodigde aantal werkruimten of werkplekken, welke zijn voorzien van benodigde apparatuur waaronder minimaal telefoonaansluiting en fax en/of internetaansluiting, dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Personeel
Opdrachtnemer kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met opdrachtnemer plaatsvinden. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel van de wederpartij over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

Artikel 6. Prijzen, leveringen, betalingen, eigendomsvoorbehoud
Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat begroting is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen. Alle betalingen dienen op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden. Iedere levering van zaken door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

Artikel 7. Opdrachten en wijzigingen
Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden. De opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.
De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de opdrachtnemer. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 8. Relatiebeheer
De opdrachtnemer maakt van contacten met de opdrachtgever een contactrapport wanneer zij daartoe aanleiding ziet. In geval van telefonisch contact wordt alleen een contactrapport gemaakt als de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van de opdrachtnemer aanleiding geeft. Als de opdrachtgever naar aanleiding van een contactrapport niet binnen vier werkdagen na toezending heeft gereageerd, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn opdrachtgever en opdrachtnemer aan de inhoud ervan gebonden. In geval binnen 4 dagen na het contact door opdrachtnemer actie moet worden ondernomen, zal van tevoren per reguliere post, e-mail of fax akkoord van de opdrachtgever worden gevraagd. De opdrachtnemer zendt de contactrapporten naar een daartoe bij de opdrachtgever aangewezen persoon (per reguliere post, e-mail of fax).

Artikel 9. Inschakeling derden
Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

Artikel 10. Betalingstermijn
Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na factuurdatum. De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen. Commercialproduktie- en (ether)mediakosten dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop de opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is.
Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door de opdrachtnemer van opdrachtgever te zijn ontvangen.
De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%.
Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste EUR 100,- per vordering bedragen.

Artikel 11. Opschorting, staking en ontbinding
De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie. Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.

Artikel 12. Levertijden
De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

Artikel 13. Zorgplicht en vertrouwelijkheid
De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt de opdrachtnemer – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de juiste audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voor zover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie. De opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van opdrachtnemer, haar werkwijze en dergelijke, dan wel aan derden haar rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 14. Reclames, klachten en bewijs
Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer beslissend.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden
De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die de opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de opdrachtnemer effectief vrijwaart. De opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van de opdrachtnemer ex artikel 11 van deze voorwaarden.

Artikel 16. Exoneratie
Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 17. Overmacht
In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 18. Intellectueel eigendom
Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan de opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom, alsmede de eventuele kosten van overdracht- de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

Intellectueel eigendom blijft bij de opdrachtnemer tot anders is overeengekomen. De opdrachtnemer zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in overeenstemming met de exoneratiebepalingen van artikel 16 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde de opdrachtnemer binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

Artikel 19. Aard en duur van de overeenkomst
De opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Evenmin is de opdrachtnemer gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de betrokken opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met de opdrachtnemer na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij anders is of op dat moment wordt overeengekomen, bestaat de honorering van de opdrachtnemer voor die periode ten minste uit de volledige media-commissie op basis van het door de opdrachtgever goedgekeurde mediaplan, alsmede alle andere in het kader van de opdracht gemaakte of uit overeenkomsten met derden nog voort te vloeien out-of-pocket kosten.

Artikel 20. Afwikkeling relatie
Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij de opdrachtnemer bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal de opdrachtnemer ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een door hem aan te wijzen derde. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 21. Overdracht en plichten
Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij. In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 22. Toepasselijk recht
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.
[hr]

Algemene voorwaarden: Hosting en Domeinnamen

Artikel 1. Definities

1.1. Dreamlab: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37103608.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Dreamlab een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Dreamlab zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Dreamlab alleen bindend indien en voor zover deze door Dreamlab uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Dreamlab is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Verplichtingen Dreamlab

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Dreamlab dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2. Dreamlab spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Dreamlab zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
3.3. Dreamlab spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever stelt Dreamlab steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Dreamlab het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Dreamlab, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Dreamlab zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
4.4. Opdrachtgever vrijwaart Dreamlab van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.
4.6. Zonder toestemming van Dreamlab is het Opdrachtgever verboden de door Dreamlab verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
4.8. Dreamlab heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk)buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Dreamlab niet na komt dan wel in stijd handelt met deze voorwaarden.
4.9. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Dreamlab en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Dreamlab mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
4.10. Het door Opdrachtgever aan Dreamlab geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Dreamlab en Opdrachtgever.
4.11. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Dreamlab, dat al het door Opdrachtgever aan Dreamlab verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Dreamlab te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.
4.12. Opdrachtgever moet er zorg voor dragen de serverload te beperken tot een normaal verbruik. Het opgegeven aantal websites wat de klant per account kan toevoegen is een theoretisch aantal. Dit aantal kan in mindering gebracht worden wanneer de klant een constante load hoger dan de gemiddelde klant veroorzaakt.
4.13. Opdrachtgever verklaart 18 jaar of ouder te zijn. Onder de 18 moet de ouder of voogd ondertekenen.

Artikel 5. Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Dreamlab het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van Dreamlab zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Dreamlab zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3. Dataverkeer overschrijding per GB, 0,50 vooraf, 0,75 achteraf op nacalculatie.

Artikel 7. Levertijd

7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Dreamlab wordt ontvangen.
7.2. Door Dreamlab opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden., is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
8.2. Indien Dreamlab, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Dreamlab gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Dreamlab of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
9.3. Het is Dreamlab toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Dreamlab door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur

10.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Dreamlab zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.
10.2. Dreamlab is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
10.4. Dreamlab heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

Artikel 11. Gebruiksrechten

11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Dreamlab Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
11.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
11.3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen

12.1. Indien is overeengekomen, dat Dreamlab voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
12.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Dreamlab vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
12.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Dreamlab, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
12.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Dreamlab tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Dreamlab geen bemiddeling heeft verleend.
12.5. Opdrachtgever is ten alle tijden zelf verplicht te checken of een domein verhuizing en of een houder wijziging goed verloopt. Door nalatigheid van de Opdrachtgever door het niet reageren op email, geen geldige EPP code, een zogenaamde locked domain of een systeem storing, of niet correcte status weergave kan een verhuizing of houder wijziging altijd mislukken. Opdrachtgever vrijwaart Dreamlab tegen iedere aanspraak bij het mislukken van een verhuizing of houder wijziging. Vraag bij twijfel altijd een support medewerker naar de actuele status, deze helpen u graag verder.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Dreamlab.
13.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Dreamlab niet nakomt is Dreamlab zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Dreamlab op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

14.1. Opdrachtgever dient de door Dreamlab uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
14.2. Alle door Dreamlab uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
14.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
14.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
14.5. In bovenstaande gevallen heeft Dreamlab voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Dreamlab vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Onze prijzen zijn excl. 21 % B.T.W. en worden jaarlijks gefactureerd tenzij anders aangegeven.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1. Dreamlab aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
15.2. De totale aansprakelijkheid van Dreamlab wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 1000 Euro.
15.3. Aansprakelijkheid van Dreamlab voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
15.4. Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op Dreamlab geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of schuld van Dreamlab.
15.5. De aansprakelijkheid van Dreamlab wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Dreamlab onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dreamlab ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dreamlab in staat is adequaat te reageren.
15.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dreamlab meldt met een maximum van 14 dagen na ontstaan van de schade. Na deze periode vervalt dat recht.
15.7. De aangeboden backup service bij een hosting pakket (in elke denkbare vorm) is een gratis dienst. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend wanneer een backup door hard of software falen niet is gemaakt. U blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw eigen data in welke vorm dan ook. In bepaalde gevallen kunnen kosten in rekening gebracht worden voor het terug plaatsen van een backup.
15.8. Opdrachtgever vrijwaart Dreamlab voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Dreamlab geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.
15.9. Dreamlab is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van Open Source software als bijvoorbeeld WordPress en bijbehorende plugins.
15.10. Dreamlab is niet aansprakelijk voor verlies van data toegebracht door de leverancier van de server. De servers zijn geen eigendom van Dreamlab.
15.11. Dreamlab is niet aansprakelijk in het geval van Ddos aanvallen, Brute Force attacks en andere kwaadwillende zaken die de online software proberen over te nemen voor welk doel dan ook. Ook de schade die daar uit ontstaat kan niet worden verhaald op Dreamlab.

Artikel 16. Overmacht

16.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Dreamlab door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Dreamlab kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17. Duur en beëindiging

17.1. De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een opzegging vanuit uw klanten paneel steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. Opzeggingen per email en/of telefoon worden > nooit < in behandeling genomen. Dit om fraude tegen te gaan. 17.2. Alle overeenkomsten voor scripting of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen. U kunt elke bestelling online opzeggen. 17.3. De overeenkomst voor hosting diensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden. 17.4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Dreamlab het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Dreamlab op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
18.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 19. Personeel

19.1. Opdrachtgever zal werknemers van Dreamlab die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
19.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Dreamlab voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Dreamlab in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dreamlab. Onder werknemers van Dreamlab worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Dreamlab of van één van de aan Dreamlab gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Dreamlab of van één van de aan Dreamlab gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 20. Wijzigingen AV

20.1. Dreamlab behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
20.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Dreamlab of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
20.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 21. Reclame

21.1. Bij gebreke van verplichtingen van Dreamlab dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Dreamlab.
21.2. Indien Dreamlab de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
21.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
21.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 22. Slotbepalingen

22.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
22.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
22.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
22.4. Partiële nietigheid:
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.